\
msgrg 繳ia;r
Jan 21, 2019 10:41 am
cd;Hka;r ú,dis;d lafIa;‍%fha u;=fjñka we;s ckm‍%sh ;re w;rg Y‍%S ,dxlsl ;reKfhl=f.a kuo we;=<;a ù ;sfnkjd''''
je瓣 繳ia;r
Jan 11, 2019 10:12 pm
ñksia cdjdrfï ksr; jqkq Y‍%S ,dxlslhska ;sfofkl= uef,aishdkq fmd,Sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' trg by< fmf<a fmd,sia ks,Odßfhl= úfoia udOH fj; mjid ;snqfKa '''
je瓣 繳ia;r
Jan 03, 2019 09:57 pm
foaYmd,kh" fi!LH fiajh" l,dj" l%Svdj iy iudc fiajh jeks úúO wxYj,ska rgg fiajh lrk úYd,'''
je瓣 繳ia;r
ojfia mqj;a
Feb 16, 2019 02:42 pm
ñksid ñysu; isák ÈhqKqu yd YsIagiïmkaku Ôù fldÜGdih njg úoHdkql+,j ikd: ù '''
je瓣 繳ia;r
Feb 16, 2019 12:02 pm
miq.sh Èkj, fndfyda l;dnyg ,lajQ flfkla ;uhs wdjd l,a,sfha kdhlfhl= nj yeu;eku l;dnyg ,lajQ wreka isoaOd¾;a ffu;%Shka''''
je瓣 繳ia;r
Feb 15, 2019 11:37 pm
md;d, kdhl udl÷f¾ uOqIa iuÛ vqndhs ys§ w;awvx.=jg .ekqKq ckm%sh .dhl wu,a fmf¾rd" u;ao%jH '''
je瓣 繳ia;r
Feb 15, 2019 11:32 pm
.=ma; wkdjels m< lrk wkaO ;eke;a;shla jk n,af.aßhdkq cd;sl ,ndnd jx.d, f,dal m%isoaO pß;hla''''
je瓣 繳ia;r
Feb 15, 2019 07:37 pm
Tyq bka wk;=rej ðj;a fjkafka Ôú;h yer oeuq mqoa.,fhla úÈyg' ta ksidu mÈxÑ m%foaYh w;yer tjlgu Tyq weußldfõ '''
je瓣 繳ia;r
wo b;d,sfha mj;sk kS;s fjkia ùï idukH mßj¾;khla iu.'
Sep 25, 2018 02:27 pm l comments ( 0 )

wo b;d,sfha mj;sk kS;s fjkia ùï idukH mßj¾;khla iu.'

Decreto Sicurezza, stretta sui permessi-asilo: ecco le nuove regole

iïmQrK fkdjq idukH mßj¾;khla iu.

STRETTA SUI PERMESSI

Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da 'permessi specialì. Sei le fattispecie previste: vittime di grave sfruttamento, motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese d'origine, cure mediche, atti di particolare valore civile.


udkqIsl fya;=ka u; oekg ,ndfok fyda whÿï l, yels úfYaI wjir m; fjkia lr we;' fuu kS;sh .eiÜ jQ miq tu wjir m;g whÿï l, yelafla my; i|yka fya;= mukla u;h'
nrm;, iQrdlEulg f.dÿre jQjka
fi!LH fya;=ka u;
.Dyia: m%pkavh u; isÿjk n,mEï
;uka Wmka rfga úm;a;shla u;
ffjoH m%;sldr
whÿï lsßu i|yd iqúfYaIS jQ isú,a jákdlula u;'

PIÙ REATI PER REVOCA ASILO
Il decreto amplia la possibilità di negare o revocare la protezione internazionale per i reati di violenza sessuale, lesioni gravi rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga. È prevista inoltre la sospensione della domanda d'asilo in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado.


tu n,ml wfydais l, yelafla ,sx.sl m%pkav;ajhg
nrm;, fidrlï lsÍu
rdcH ks,Odrkag tfrysj m%pkav;ajh
,sx.slj lrk jerÈ u;
u;ao%jH cdjdru

PIÙ TEMPO NEI CPR
La durata massima di permanenza nei Centri per il rimpatrio passa da 3 a sei mesi per facilitare l'espulsione degli irregolari. Il decreto prevede anche il «completamento, adeguamento e ristrutturazione» dei centri già presenti sul territorio e la «costruzione» di altri. Salvini ha detto più volte che la sua idea è di realizzarne uno in ogni regione. Nel caso di sovraffollamento dei Cpr i migranti in attesa di identificazione possono essere trattenuti anche in «strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di Pubblica Sicurezza».


kS;s úfrdaêj /§ isák wh b;d,sfhka fkrmSug udi 3 ld,h udi 6 olajd §¾> lsßu iy iEu Èia;%slalhgu n,mdk f,i r|jd .eksfua ia:dk ia:dms; lsßu'

3,5 MLN SU FONDO RIMPATRI
Per potenziare le attività di rimpatrio, il decreto stanzia 500mila euro per il 2018 e 1,5 milioni per il 2019 e 2020.


b;d,sfhka wkjir /|úhka msg lsßu i|yd hQfrda ,laI 5 la fuu 2018 jir i|yd;a 2019 iy 2020 jir i|yd hQfrda ,laI 15 la fjka lsÍu

SISTEMA SPRAR
Il decreto riserva esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale previsti dal sistema Sprar. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati (i Cara).

VIA CITTADINANZA PER REATI TERRORISMO
C'è poi la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo.


;%ia: l%shd iuqnkaOj jerÈ lrefjl= ù isr ovqjï ú§u b;d,s mqrjeisNdjh wysñ jug fya;=jla jkq we;'

Ajith Hettiarachchi.
www.lakhiru.comb;d,s kS;s mqj;a
Feb 07, 2019 10:29 am
ud yg b;d ld¾h nyq, ld,hla jqj;a fuu lreK ms<sn| hï flá meyeÈ,s lsÍula l, hq;= hehs b;d,s kS;sfõÈkshla f,i is;=kd ''''
je瓣 繳ia;r
Jan 16, 2019 03:14 pm
fuu kj wd¾:sl jev ms,sj,g wkqj uilg hqfrda 780l úfYaI §ukdjla ,nd §ug kshñ;j ;sfí''''
je瓣 繳ia;r
Jan 04, 2019 11:12 pm
úfoia rgj,a iu. lrkq ,nk uqo,a yqjud/j md,kh lsÍu ioyd kj;u kS;s ud,djla b;d,s rch u.ska yÿkajd § we;' my; ioyka mßÈ tu kS;s ud,dj bÈßm;am;a lr we;''''
je瓣 繳ia;r
b;d,s 繳fYaI mqj;a
Feb 15, 2019 11:58 am
b;d,sfha isg furgg f.kajk ,o nj lshk remsh,a ,laI 06lg wdikak jákdlula we;s úfoaYSh u;ameka fnda;,a '''
je瓣 繳ia;r
Jan 31, 2019 05:24 pm
foore ujla jk wehf.a ieñhd ms<sn| f;dr;=rla fkdue;s nj fmd,sish i|yka lr ;sfnkjd''''
je瓣 繳ia;r
Jan 28, 2019 11:28 am
ld¾;d i¾fcdakd ysñ ,dxlsl ldka;djla udi 10 la ,xldfõ isg kej; b;d,shg meñ”fïÈ ñ,dfkda .=jka f;dgqmf,aÈ'''
je瓣 繳ia;r